เรียนรู้ครั้งที่ 1 " องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯจัดให้นักเรียนระดับประถม 1 - ประถม 6 เรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 1 ในปีการศึกษา 2557  ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ในวันพุธที่ 30  กรกฎาคม นี้  รายละเอียดตามเอกสารแนบ