สอบ O-NET

attaphiwat's picture

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2558  เด็กนักเรียนประถม 6 ของโรงเรียนฯ ต้องไปใช้สถานที่สอบ O-NET ที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ( กำหนดโดยเขตการศึกษา ) 

เริ่มสอบเวลา 8.30 น. - 15.50 น.  ให้นักเรียนไปถึงก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที