สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

attaphiwat's picture

โรงเรียนจะจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  สำหรับนักเรียนระดับประถม 1 ถึง ประถม 6 ในวันพฤหัสที่ 23 และศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 นี้