ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของอนุบาล

attaphiwat's picture

ผู้ปกครองติดตามภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลทั้งในขั้นเรียนและนอกห้องเรียนจากหัวเรื่อง ภาพกิจกรรม  นะคะ