สอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2558

attaphiwat's picture

สอบนอกตารางสอบวิชาเฉพาะ  ระหว่างวันที่ 15 - 29 กุมภาพันธ์  2559 

สอบตามตารางสอบระดับประถม 6  วันที่  25 - 26 กุมภาพันธ์  2559

สอบตามตารางสอบระดับ อนุบาล 1 - 3  วันที่ 7 - 8 - 9  มีนาคม  ระดับประถม 1 - 5  วันที่  7 - 8 มีนาคม 2559