กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 2 วันพุธที่ 12 กันยายน 2555