สอบปลายภาคเรียน

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 วันพฤหัสที่ 27 และศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555