ปิดภาคเรียน

ปิดภาคเรียนที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันพุธที่  24  ตุลาคม 2555