ความภูมิใจของเรา

โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้ถึงพร้อมในทุกด้าน ทั้งเป็นคนดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง อาจจะมีมุมมองว่าเป้าหมายดังกล่าวท้าทาย และทะเยอทะยานมากเกินไป การกำหนดเป้าหมายเพียงหนึ่งหรืออย่างมากสองด้านก็นับว่ามากแล้ว ทั้งนี้่ถ้าเราได้ใช้เวลาใคร่ครวญพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าปัจจัยของการเป็น คนเก่ง คนดี มีสุขนั้น ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน

การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนฯ

โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ได้เริ่มเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2548 โดยมี เป้าหมายให้เป็นโรงเรียนประเภทสามัญตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการจัดการเรียนรู้คุณภาพระดับมาตรฐานโลก โดยที่โรงเรียนฯ มีความตั้งใจที่จะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ในแต่ละชั้นเรียนจะมีจำนวนนักเรียนสูงสุด 48 คนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ห้องเรียนละ 24 คน ทำให้จำนวนนักเรียนสูงสุดของทั้งโรงเรียนฯ คือ 432 คน

คณะผู้บริการและคณะครูได้ใช้เวลา 2 ปีก่อนที่จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนเพื่อกำหนด พัฒนา วางแผนและเตรียมการอย่างเป็นรูปธรรมสู่เป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้คณะทำงานของโรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ เพื่อการจัดการเรียนรู้คุณภาพดังนี้

เป้าหมายคุณภาพ

มุ่งพัฒนาให้เด็กมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อการเรียนรู้ รักการมาโรงเรียน เป็นคนดีและเป็นพลโลกที่มีคุณค่า

หลักสูตร

การจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรของโรงเรียนฯ มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

 • เนื้อหาสาระการเรียนรู้แกนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ จัดลำดับการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมมาตรฐานและข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างเพื่อพัฒนาโลกทัศน์และเจตคติต่อการเรียนรู้อย่างไม่ยึดติดกรอบให้กับนักเรียน

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียน

มีความเป็นเอกลักษณ์ เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และสอดคล้องกับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน

การดำเนินการจัดการเรียนรู้

 • สอนอย่างไรสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสอนอะไร
 • ใช้แนวทาง สื่อ วัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เป็นรูปธรรมให้กับนักเรียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเจตคติที่ถูกต้องต่อการเรียนรู้

ตำราเรียน สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้และแหล่งความรู้

 • ใช้แหล่งข้อมูลที่หลายหลากทั้งของกระทรวงศึกษาและหลักสูตรของประเทศที่ประสบความสำเร็จเป็นประเทศชั้นนำด้านการศึกษาของโลก ในการจัดหลักสูตรและการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนฯ ที่สอดคล้องกับบริบทของไทยและมีความทันสมัยได้มาตรฐานโลก
 • จัดหาและจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์และทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมสร้างให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปธรรม ชวนติดตาม และสนุกกับการคิด
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนถึงการประเมินผลนักเรียน

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมและมีดุลยภาพ เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี เห็นคุณค่าในตนเอง ฉลาดในความคิด ฉลาดในอารมณ์ ฉลาดในการแสดงออก เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข รักการเรียนรู้ (love in learning) และรู้วิธีเรียนเพื่อรู้ (Learn How to Learn) เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และถึงพร้อมซึ่งการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อชาติบ้านเมือง ตลอดจนถึงการเป็นพลโลก (World Citizen) ที่มีคุณภาพในสังคมโลกาภิวัฒน์

เกียรติประวัติและผลงาน

ประวัติของโรงเรียนฯ นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่ดียิ่ง อย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อเนื่องตลอดมา ผลสำเร็จเหล่านี้อาจสรุปเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนฯ ได้ดังนี้

 • โรงเรียนพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน
 • ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับดีมาก
 • ผลการสอบ O-net คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนอัตตาภิวัฒน์เป็นอันดับ 1 ของทุกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยที่ทำคะแนนเฉลี่ยของเกือบทุกวิชาได้เป็นอันดับ 1 ของจังหวัด
 • เกียรติบัตรเหรียญเงินและเหรียญทอง จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตลอดช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนฯ คณะครู ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ มุ่งมั่นและได้ร่วมกันสร้างและจัดการเรียนการสอนด้วยความจริงใจเพื่อพัฒนานักเรียนในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ ผลจากการดำเนินงานดังสร้างความสำเร็จให้กับโรงเรียนฯ ทั้งในส่วนของภาพลักษณ์และเกียรติประวัติที่เป็นรูปธรรมที่ทำให้เราทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคภูมิใจ และแน่วแน่ที่จะคงรักษา สานต่อและพัฒนายกระดับให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นต่อไป

 

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.