ประถมศึกษา

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัตตาภิวัฒน์

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ได้ใช้เวลา 2 ปีก่อนเริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนและยังคงทำอย่างต่อเนื่อง ในการสร้าง พัฒนาและบริหารหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อให้เป็นหลักสูตรในบริบทไทยในระดับมาตรฐานโลกที่ทันสมัยอยู่เสมอ

ในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนฯ บนพื้นฐานของ "หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑" โรงเรียนฯ ได้นำเอาจุดเด่นของแหล่งความรู้มาตรฐานโลกต่างๆ มาผสมผสานเพื่อทำให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์และคุณภาพทั้งในส่วนของเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นการนำเข้า (import) ความรู้จากประเทศต้นแบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ ทั้งนี้ เอกสาร แหล่งความรู้และข้อมูลหลักที่โรงเรียนฯ นำมาใช้พัฒนาหลักสูตรบนมาตรฐานและข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่

  • หลักสูตรมาตรฐานโลกของประเทศต้นแบบที่มีมาตรฐานการศึกษาในลำดับต้นของโลก เช่น Evergreen curriculum ของประเทศแคนาดา หลักสูตรของประเทศสิงคโปร์ และหลักสูตรของสหราชอาณาจักร เป็นต้น
  • มาตรฐานโลกในรายวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนำมาใช้ เช่น มาตรฐานคณิตศาสตร์ของ NCTM (National Council of  Teachers of Mathematics) มาตรฐานวิทยาศาสตร์ NSTA (National Science Teachers Association)
  • ตำราเรียนของสำนักพิมพ์ Houghton Miffin Harcourt และสำนักพิมพ์ McGraw Hill แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
  • แหล่งข้อมูลความรู้จากเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เช่น วิกิพีเดีย, Buddhanet, cimt.plymouth.ac.uk, illuminations.nctm.org

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.