สอบ O-Net (Ordinary National Educational Test) ประถม 6

attaphiwat's picture

กระทรวงศึกษากำหนดสอบ O - Net ของนักเรียนประถม 6 ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  เวลา 9:00 - 16:10 น. สนามสอบที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว  และจะสอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนฯ ในพฤหัสและศุกร์ที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์  กิจกรรมวันปิดภาคเรียนในวันศุกร์ 3 มีนาคม 

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.