ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

attaphiwat's picture

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนักเรียนประถม 1 - ประถม 6 ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน ต่อ ต้นเดือนกรกฏาคม ตามรายละเอียดแนบของแต่ละชั้นเรียน