สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

attaphiwat's picture

โรงเรียนจะจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ระดับประถม 1 - ประถม 6 ในวันพฤหัสที่ 20 และศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม นี้  รายละเอียดตามแนบ