สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะเริ่มจัดสอบนอกตารางสอบตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน และสอบตามตารางสอบวันที่  2 - 6  ตุลาคม ตามรายละเอียดแนบ ในช่วงระหว่างปิดเทอม 9 - 27 ตุลาคม ผู้ปกครองติดต่อโรงเรียนฯได้ตามวันทำการ  ยกเว้น วันที่ 16 - 20 ตุลาคม ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งไว้แล้ว 

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.