กิจกรรมปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียนในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานจะมีการแสดงของน้องๆอนุบาล และ Talent Show ของนักเรียนประถมฯ ในแต่ละระดับชั้น  งานเริ่ม 8:30 - 11:30 น. โดยประมาณ