กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2561

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะจัดพิธีไหว้ครูในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา  8:15 น. -  9:30 น. ในการนี้จะมีพิธีมอบ
เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาในทุกระดับชั้น

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.