โรงเรียนจะจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

attaphiwat's picture

โรงเรียนจะจัดสอบ ระดับอนุบาล วันที่ 24 - 27 ระดับประถม วันที่ 26 - 28 กันยายน  และจะปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที 1 - 23 ตุลาคม กำหนดสอบซ่อมสำหรับเด็กประถม วันที่ 2 ตุลาคม 

เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 24 ตุลาคม