สอบ NT (National Test) และสอบ LAS (Local Assessment)

attaphiwat's picture

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดสอบ NT ของนักเรียนประถม 3 ในวันพุุธที่ 8 มีนาคม 2560 และ LAS  ของนักเรียนประถม 2 ประถม 4 และ ประถม 5 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 สถานที่สอบ  โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์  สำหรับเวลาจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับหนังสือจากเขตการศึกษาอีกครั้ง

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.