May
02
2013

ติดตามผลการสอบแข่งขันและรางวัลที่ได้รับผ่าน timeline http://attaphiwat.ac.th/main/about  

Apr
25
2013

รับหนังสือเรียนสำหรับปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

เปิดเรียนวันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 2556

ประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556

Mar
01
2013

กิจกรรม Summer Camp 2013   เริ่มวันที่ 25 มีนาคม  - 30 เมษายน 2556   เวลา  9.00 - 15.00 น.

                                            ยกเว้นช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 16 เมษายน 2556

Mar
01
2013

วันที่ 7 มีนาคม 2556   พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถม 6  (ช่วงเช้า)

วันที่ 8 มีนาคม 2556   กิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555  เริ่ม 9.00 - 11.30 น.

Mar
01
2013

วันที่ 27 ก.พ - 4 มี.ค 2556 อนุบาล 1 - อนุบาล 3 สอบตามตาราง

วันที่ 5 - 6 มี.ค 2556 ประถม 1 - 6 สอบตามตาราง

 

 

Feb
07
2013

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ เด็กอนุบาลระดับชั้น 1 -3 เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ณ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา    รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Jan
04
2013

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 นี้  โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวันเด็กพร้อมวันกีฬาสี  โดยในปีนี้จะเป็น

ทีมเทพเจ้ากับดวงดาว โรงเรียนฯ ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมพร้ัอมบุตรหลานในวันดังกล่าว

ตั้งแต่เวลา 8.30 น - 12.30 น. 

Pages