Jul
24
2015

โรงเรียนฯ ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โถงอาคารประถม ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 11.30 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Jul
03
2015

โรงเรียนจะจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  สำหรับนักเรียนระดับประถม 1 ถึง ประถม 6 ในวันพฤหัสที่ 23 และศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 นี้

Jul
03
2015

เริ่มกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน "ตามรอยประวัติศาสตร์" ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 มิถุนายน 2558 ระดับประถม 1 ถึง ประถม 6 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

May
06
2015

โรงเรียนฯ เปิดภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2558  วันพฤหัสที่ 14 พฤษภาคม นี้  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา  7:50  ถึง  15:30 น. 

Mar
10
2015

ผู้ปกครองรับผลการเรียนและประเมินรายบุคคลของนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนเปิดจำหน่ายแบบเรียน   และรับชำระค่าเทอมตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป

Mar
10
2015

เปิดเรียน Summer Camp 2015  วันพฤหัสที่ 26 มีนาคม นี้ เริ่มเวลา  9.00  น. ถึง  15.00 น. ตามตารางเรียนแนบ

Feb
24
2015

วันที่ 2 - 5  มีนาคม นี้ ระดับอนุบาล สอบปลายภาค   วันที่ 5 - 6 มีนาคม ระดับประถม 1 - 5 สอบปลายภาค โดยวันที่ 6  จะสอบครึ่งวันเช้า  ช่วงบ่ายโรงเรียนฯ จัดกิจกรรมปิดโครงงาน เริ่มเวลา 13.00 น และคาดว่าจะแล้วเสร็จเวลา 15.30 น.

Feb
24
2015

วันที่ 2 - 5  มีนาคม นี้ ระดับอนุบาล สอบปลายภาค   วันที่ 5 - 6 มีนาคม ระดับประถม 1 - 5 สอบปลายภาค โดยวันที่ 6  จะสอบครึ่งวันเช้า  ช่วงบ่ายโรงเรียนฯ จัดกิจกรรมปิดโครงงาน เริ่มเวลา 13.00 น และคาดว่าจะแล้วเสร็จเวลา 15.30 น.

Jan
30
2015

โรงเรียนฯ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่2 เฉพาะของนักเรียนประถม 6  วันที่  16 และ 17 กุมภาพันธ์ นี้  และจะจัดกิจกรรมวันปิดโปรเจคบ่ายวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม ตามแจ้ง

Jan
30
2015

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2558  เด็กนักเรียนประถม 6 ของโรงเรียนฯ ต้องไปใช้สถานที่สอบ O-NET ที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ( กำหนดโดยเขตการศึกษา ) 

เริ่มสอบเวลา 8.30 น. - 15.50 น.  ให้นักเรียนไปถึงก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที

 

 

Pages