โครงสร้างและลำดับการจัดการเรียนรู้ (ประถมศึกษาปีที่ 1)

โครงสร้างและลำดับการจัดการเรียนรู้

หัวข้อเรื่องและประโยคที่ใช้ในแต่ละธีม (Theme) สำหรับบทเรียนในแต่ละช้ันตั้งแต่อนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ถูกจัดเรียงลำดับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากง่ายและสลับซับซ้อนขึ้นไปตามลำดับ และให้มีความสอดคล้องกับลำดับการเรียนรู้ไวยากรณ์ โครงสร้างของธีมในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

THEME

Words

Grammar

1. What’s this?

School things

What’s this?

It’s a pen.

2. Playtime!

Toys

my / your

Is this your teddy?

Yes, it is.

No, it isn’t.

3. This is my nose!

My body

arm / arms

This is ... 

These are ...

4. He’s a hero!

Jobs

She’s / He’s a teacher.

Is she / he a teacher.

Yes, she is.

No, he isn’t.

5. Where’s the ball?

The park

Where’s the ball?

in / on / under

6. Billy’s Teddy

My family

Possessive (’s)

7. Are these his trousers?

My clothes

This is her / his T-shirt.

Are these his socks?

Yes, they are.

No, they aren’t.

8. Where’s Grandma?

My house

Is she in the kitchen?

Yes, she is. No, she isn’t.

Where are dad and Billy?

Are they in the garden?

No, they aren’t.

9. Lunchtime!

My lunch box

I’ve got two sandwiches.

I haven’t got my lunch box.

an apple (an + a, e, i, o, u)

10. A new friend!

My friends

He / She’s got ...

He / She hasn’t got ...

It’s got ...

It hasn’t got ...

11. I like monkeys!

The zoo

I like monkeys.

I don’t like elephants.

They’re big.

I’m little.

12. Dinnertime!

Food / Drinks

Do you like carrots?

Yes, I do. No, I don’t.

What do you like?

I like yogurt.

13. Tidy up!

My bedroom

There’s ...

There are ...

14. Action Boy can run!

Verbs

He can / can’t fly.

Can he talk?

Yes, he can. No, he can’t.

15. Let’s play ball!

The beach

Let’s + verb

 

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.