คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ได้ตั้งเป้าหมายการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียน ให้เป็นการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นนำในมาตรฐานโลกที่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับบริบทของไทย บรรยากาศในห้องเรียน เจตคติ ความมั่นใจและแรงบันดาลต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียนอัตตาภิวัฒน์ ตลอดจนถึงผลการสอบที่ดีเยี่ยมในระดับประเทศและความสำเร็จในการเรียนในระดับมัธยมของนักเรียนที่จบไปแล้ว ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จสู่ เป้าหมายของโรงเรียนฯได้เป็นอย่างดี

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาและการดำเนินการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอดคล้องกับการจัดการในภาพรวมของโรงเรียนฯ ซึ่ง กลุ่มสาระฯ ได้ใช้ข้อกำหนดและมาตรฐานในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี ๒๕๕๑ เป็นเกณฑ์ขั้นตำ่ และได้นำเอา ปรัชญาและแนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากหลักสูตรและมาตรฐานคณิตศาสตร์ระดับโลกมาใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนฯ การดำเนินการดังกล่าวได้สร้างความมั่นใจให้กับโรงเรียนฯ และตัวนักเรียนเอง ถึงศักยภาพและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนว่าครอบคลุมครบถ้วนทั้งในระดับประเทศและระดับมาตรฐานโลก แหล่งข้อมูลที่กลุ่มสาระฯ นำมาใช้นั้นมีมากมายหลายหลาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งองค์กรต่างๆ ได้นำเสนอและพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ บทเรียน

โจทย์ปัญหา และกิจกรรมการเรียนรู้ ไว้อย่างมากมาย ซึ่งกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ใคร่ถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณในความเปิดกว้างขององค์กรเหล่านี้มา ณ.ที่นี้ แหล่งความรู้และแหล่งข้อมูลหลักๆ ที่กลุ่มสาระฯ นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนฯ ได้แก่

  • Evergreen Curriculum ของ รัฐ Saskatchewan ประเทศ Canada
  • ตำราเรียนคณิตศาสตร์ ของสำนักพิมพ์ Harcourt ประเทศสหรัฐอเมริกา ตำราดังกล่าวเป็นตำราที่ใช้กันทั่วไป เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรของประเทศสิงคโปร์ ในช่วงระยะเวลานับสิบปีที่ผ่านมา ประเทศสิงค์โปร์นับเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยได้ถูกจัดให้อยู่ใน 3 ลำดับแรกของโลกมาโดยตลอด
  • โปรแกรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักรของ Center for Innovation in Mathematics Teaching ภายใต้การจัดการของมหาวิทยาลัยพลีมัธและมหาวิทยาลัยเอ็กซีเทอร์
  • มาตรฐาน NCTM (The National Council of Teachers of Mathematics) ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้กันทั่วโลก
  • Website illuminations.nctm.org เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล บทเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประโยชน์มาก เว็บไซต์ดังกล่าวนี้ NCTM เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้การจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
  • เว็บไซต์คณิตศาสตร์ อื่นๆ ซึ่งจะได้นำเสนอเป็นแหล่งอ้างอิงในตอนท้ายนี้
Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.