Bar Model แบบจำลองจากหลักสูตรประเทศสิงคโปร์

Bar Model แบบจำลองที่นำมาจากหลักสูตรประเทศสิงคโปร์

ตัวอย่าง
ในตอนเช้า แม่ค้ารายหนึ่งขายไข่ไก่ไปได้เท่ากับ 3/5 ของที่มีอยู่ ต่อมาในตอนบ่ายขายไปได้อีก 1/4 ของที่เหลือ ถ้าในตอนเช้าแม่ค้าขายไข่ไก่ได้มากกว่าในตอนบ่ายอยู่ 450 ฟอง ในตอนต้นแม่ค้ารายนี้มีไข่ไก่อยู่กี่ฟอง

วิธีใช้ Bar Model

ความรู้สึกทางจำนวน

การพัฒนาความรู้สึกทางจำนวนช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจและความหมายในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ของโรงเรียนอัตตาภิวัฒน์พัฒนาความรู้สึกทางจำนวนให้กับนักเรียนใน 6 ด้าน คือ

  • ขนาดที่ดูสมเหตุผล เช่น ประตูสูงประมาณ 2.5 เมตร ลิฟต์บรรทุกน้ำหนักได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัม
  • ความละเอียดแม่นยำของข้อมูล เช่น ลิฟต์บรรทุกได้หนัก 1,000 กิโลกรัม ไม่ใช่ 997.5 กิโลกรัม ความสามารถในการบรรทุกไม่น่าจะกำหนดได้ละเอียดถึงระดับทศนิยม
  • ค่าอ้างอิง ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงประมาณ 300 เมตร ขวดน้ำดื่มมีความจุ 500 มิลิลิตร
  • ทักษะการกะประมาณผลการคำนวณ (บวก ลบ คูณ และหาร) การกะประมาณก่อนคำนวณจริง ทำให้นักเรียนคิดอย่างมีเป้าหมาย
  • ทักษะการคาดคะเน ความยาว ความจุและน้ำหนัก การกะประมาณก่อนดำเนินการชั่งตวงวัดจริง ทำให้นักเรียนรู้จักเอาใจใส่ และตั้งเป้าหมายการเรียนรู้
  • ทักษะการกะประมาณค่า
Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.