ภาษาไทยบูรณาการสู่กิจกรรมเรียนรู้คือความสุข

4. ภาษาไทยบูรณาการสู่กิจกรรมเรียนรู้คือความสุข

กิจกรรมเรียนรู้คือความสุขคือกลุ่มกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร ประกอบด้วย กิจกรรมเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า เรียนรู้ด้วยการคิด เรียนรู้ด้วยโครงงาน และเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งได้มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้าไว้ในกลุ่มกิจกรรมดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้

 1. เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า (Learn Through Stories)
 2. เป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละวันด้วยการรับรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจและเหมาะกับวัยของนักเรียน ซึ่งคุณครูจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเล่าเรื่อง (ประกอบภาพ/กิจกรรม) เกี่ยวกับเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ บุคคล สิ่งของ และอื่นๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ของนักเรียนไปสู่ขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้อย่างเป็นรูปธรรม ในเรื่องเล่าหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

  ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553
  เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก นิทานไทย (วรรณคดีเรื่องต่างๆ) นิทานไทย (นิทานพื้นบ้าน)

  สำหรับปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เล่าเรื่องเล่า เรื่อง รามเกียรติ์

 3. เรียนรู้ด้วยการคิด (Learn Through Thinking)
 4. เป็นกิจกรรมปลายเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนในด้านต่างๆ ทั้งที่อยู่ในและนอกเหนือหลักสูตร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ในหัวข้อ หรรษาภาษาไทย ในทุกๆ วันศุกร์

 5. เรียนรู้ด้วยโครงงาน (Learn Through Projects)
 6. เป็นกิจกรรมที่ใช้การดำเนินการที่หลายหลากเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นกระบวนการ ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึก/พัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการทำงานในหัวข้อที่นักเรียนสนใจและเลือกเองภายใต้ Theme ที่กำหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมนี้โดยใช้ทักษะภาษาด้านต่างๆ ทั้งการฟัง (เรื่องเล่า การบรรยาย วิทยากร) การพูด (นำเสนองาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น) การอ่าน (การอ่านหนังสือ การอ่าน internet) และการเขียน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในหลายกิจกรรม ดังต่อไปนี้

  ปีการศึกษา 2551 โครงงานมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล (Miracle of the Sea)

  เป็นโครงงานในแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งบูรณาการภาษาไทยเข้าไปโดยกิจกรรมดังนี้

 • เขียนนิทานจากท้องทะเล
 • เขียนเรื่องเล่าชาวประมง
 • เขียนเรียงความ ยกพลขึ้นบก... จากทะเลสู่ตลาดปลา
 • เขียนบทความ จากทะเลสู่ครัวไทย...สู่ครัวโลก
 • กระบวนการแปรรูปอาหารทะเล
 • ทำ Mini Book กระบวนการแปรรูปอาหารทะเล กว่าจะมาเป็น...

ปีการศึกษา 2552 โครงงานมหัศจรรย์พรรณพฤกษา (Miracle of Plant)

เป็นโครงงานในแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งบูรณาการภาษาไทยเข้าไปโดยกิจกรรมดังนี้

 • เขียนนิทานพรรณไม้
 • ขียนเรื่องเล่าชาวสวน
 • ทำใบปลิวโฆษณาผลไม้แปรรูปในครัวเรือน
 • เขียนบทความ พืชท้องถิ่นสู่ตลาดโลก
 • ทำ Mini Book กว่าจะเป็น...

ปีการศึกษา 2553 โครงงานมหัศจรรย์โลกใบเล็ก (It ’s a Small Wonderful World)

เป็นโครงงานในแนวสังคมศาสตร์ ซึ่งบูรณาการภาษาไทยเข้าไปโดยกิจกรรมดังนี้

 • เขียนข้อมูลในแผนที่ เช่น ประเทศ เมือง ทะเล ภูเขา แม่น้ำ
 • เขียนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ
 • เขียนข้อมูลทางประวัติศาสตร์
 • เขียนอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญ
 • เขียนข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 • เขียนรายงานการค้นคว้าข้อมูลเฉพาะที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ
 • ทำเส้นเวลา
 • ภาษานานาชาติ (คำทักทาย ตัวอักษร ภาษา)

ปีการศึกษา 2554 โครงงานชีวีปรีดา...ชีวาน่าชื่นชม (It ’s a Beautiful Life)

เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ซึ่งบูรณาการภาษาไทยเข้าไปในหัวข้อการเรียนรู้ “หนูเป็นคนไทย (I Am Thai) โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหาร และการดำเนินชีวิต

 • เรียนรู้นอกห้องเรียน (Learn Beyond Classroom)
 • เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายในโลกรอบตัวจากสถานที่จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ทัศนคติ และโลกทัศน์ ในการเรียนรู้ที่มีความหมายให้กับนักเรียนได้อย่างมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้บูรณาการในกิจกรรมนี้โดยการนำนักเรียนไปเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

  ปีการศึกษา 2550 หัวข้อ วัฒนธรรมที่หลายหลาก (Culture Tours)

  • เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
  • ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี
  • พระราชวัง บางปะอิน วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
  • วิถีชีวิตชุมชน จ.เพชรบุรี : ร้านขนมไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี (เขาวัง) เตาตาลบ้านหม้อ ชุมชนชาวไทยทรงดำ
  • ชีวิตที่พอเพียง อัมพวา จ.สมุทรสงคราม : วัดภุมรินทร์กุฎีทอง บ้านแมวไทย สวนผลไม้ ตลาดน้ำอัมพวา อุทยาน ร.2

  ปีการศึกษา 2553 หัวข้อมหัศจรรย์โลกใบเล็ก (It ’s a Small Wonderful World)

  • ความรุ่งเรืองในอดีต จ.พระนครศรีอยุธยา : วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนาราม วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์

  ปีการศึกษา 2554 หัวข้อชีวีปรีดา...ชีวาน่าชื่นชม (It ’s a Beautiful Life)

  • หนูเป็นคนไทย : วัดพระแก้ว Museum Siam
  Error | Attaphiwat

  Error

  The website encountered an unexpected error. Please try again later.