เรียนรู้ด้วยการอ่าน

อ่านเพื่อเรียนรู้ (Read to Learn)

อ่านเพื่ออะไร (Reasons to Read)

 • การอ่านช่วยให้เราเป็นบุคคลที่น่าสนใจ (Reading helps you become an interesting person.)
 • การอ่านช่วยให้เราเขียนได้ดี (Reading helps you learn how to write correctly.)
 • การอ่านให้ความเพลิดเพลิน (Reading entertains you.)
 • การอ่านสอนให้เราได้รู้จักสิ่งใหม่ๆ (Reading teaches you about things unfamiliar to you.)
 • การอ่านพาเราไปดินแดนที่เราไม่เคยไป (Reading helps you to places you’ve never visited.)
 • การอ่านพาเราไปสู่กาลเวลาที่เราไม่เคยได้ประสบ (Reading takes you to times you’ve never experienced.)
 • การอ่านแนะนำให้เรารู้จักกับบุคคลที่เราไม่เคยเจอ (Reading introduces you to people you’ve never met.)
 • การอ่านแนะนำให้เรารับความคิดใหม่ๆ (Reading introduces you to new ideas.)

ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่าน

เมื่อพูดถึงการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอ่าน วิชาที่เราจะคิดถึงทันทีได้แก่ วิชาภาษาไทยและ/หรือวิชาภาษาอังกฤษ และโดยส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะคิดว่าก็มีอยู่เพียงสองวิชานี้เท่านั้น ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน แท้ที่จริงแล้วการเรียนการสอนในวิชาทางภาษาส่วนใหญ่ เป็นการพัฒนาความสามารถให้อ่านได้ ให้เข้าใจในหลักภาษา (Learn to Read) เพื่อนำเอาความสามารถเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่ออ่านได้เป็น สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อความที่อ่าน ในแง่มุมต่างๆ ในการพอกพูนความรู้ความเข้าใจได้ (Read to Learn)

กิจกรรม “อ่านเพื่อเรียนรู้ (Read to Learn)

การจัดการเรียนรู้ “อ่านเพื่อเรียนรู้ (Read to Learn)” นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนฯ ได้ริเริ่มและกำลังดำเนินการอยู่ในวิชาภาษาไทย โดยโรงเรียนฯ ได้เรียบเรียงตำราเรียน “เพลินภาษา” เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนดังกล่าว ทั้งนี้โรงเรียนฯจะได้ขยายกิจกรรมดังกล่าวให้ครอบคลุมกลุ่มสาระรายวิชาหลักและจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้กว้างขวางขึ้นทั้งในส่วนของเอกสาร ตำราและบทความที่ใช้ รวมถึงคณะครู เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงประโยชน์ เป้าหมายและการประยุกต์ใช้ ของการอ่านได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดดำเนินการในรูปกิจกรรมหนึ่งใน “เรียนรู้คือความสุข”

 

 

 

 

ทักษะการ “อ่านเพื่อเรียนรู้”

“อ่านเพื่อเรียนรู้” เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนใน 8 ด้านได้แก่

 • ความคิดหลักและรายละเอียด
 • ลำดับเหตุการณ์
 • เปรียบเทียบความคล้ายและความแตกต่าง
 • สรุปย่อ
 • สรุปความ
 • มูลเหตุและผลลัพธ์
 • ปัญหาและคำตอบ และ
 • ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น

การดำเนินกิจกรรม “อ่านเพื่อเรียนรู้”

คณะครูจากกลู่มสาระวิชาแกนเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวนี้ โดยที่ในปัจจุบันโรงเรียนฯ ได้คัดสรรและจัดหาหนังสือที่เหมาะสมในการนำมาใช้ได้แล้วเป็นจำนวนกว่า 200 เล่ม การจัดกิจกรรมการอ่านที่มีความหมายจะเริ่มต้นจากการจัดหมวดหมู่รายการหนังสือที่จะนำมาใช้ แนวทางหลักในการจัดหมวดหมู่หนังสืออาจทำได้ดังนี้

จัดตามประเภท

 • จินตนาการ
 • เรื่องเล่าเค้าโครงความจริง
 • เรื่องลี้ลับ
 • เรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์
 • ชีวประวัติ
 • วรรณกรรมเด็ก
 • นิยายวิทยาศาสตร์
 • ฯลฯ

จัดตามสาขา

 • วรรณกรรม
 • สังคมและวัฒนธรรม
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ศิลปะ

ฯลฯ

จัดตาม Theme

 • บุคคลสำคัญ
 • สถานที่สำคัญ
 • ประเทศที่น่าสนใจ
 • เทคโนโลยี
 • จินตนาการ
 • จักรวาลและอวกาศ

ฯลฯ

 

 

คณะทำงานได้ร่วมประชุมระดมความคิดในการจัดทำกิจกรรมการอ่านและเขียนที่หลายหลาก และให้นักเรียนได้มีโอกาศผลิตผลงานเฉพาะของตนเอง ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมเกมต่างๆ เพื่อสร้างเป้าหมายการอ่านของนักเรียนให้เด่นชัด และให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าของการอ่าน

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.