กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

3. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาไทยในหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน กิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 1. การแสดงความสามารถในด้านทักษะภาษาไทย
  • การพูด เช่น การเป็นพิธีกร การกล่าวสุนทรพจน์ การโต้วาที
  • การอ่าน เช่น การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว-ร้อยกรอง การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
  • การเขียน เช่น การเขียนคำศัพท์ การแต่งบทกลอนและบทกวีต่างๆ
 2. กิจกรรมบนเวที
  • การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง เพื่อสื่อความหมายของเพลงอย่างมีสุนทรียะ
  • การแสดงละครพื้นบ้าน เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาวรรณคดีสู่ผู้ชมอย่างง่ายๆและสนุกสนาน

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.