การเรียนรู้แบบบูรณาการ

นอกจากนั้น ในหลักสูตรของโรงเรียนมีการนำภาษาอังกฤษไปบูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้อื่นๆอีก เช่น ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ และศิลปะ โดยนักเรียนจะได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายของสาระต่างๆ

ในแต่ละปี นักเรียนจะมีการเรียนวิชาโครงงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามสาระ โดยจะมีการกำหนดธีมของโรงเรียน เช่น มหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล มหัศจรรย์พรรณพฤกษา มหัศจรรย์โลกใบเล็ก ในโครงงานจะมีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยทุกๆปี นักเรียนจะกระตือรือล้น ตื่นเต้นกับการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจ ซึ่งภาษาอังกฤษก็จะประกอบเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเหล่านั้น

และที่สำคัญ ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจะจัดให้มีกิจกรรม Read to Learn ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะในการอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี้

  • Fiction & Nonfiction
  • Main Idea & Details
  • Sequence
  • Compare and Contrast
  • Summarize
  • Draw Conclusions
  • Cause and Effect
  • Problems and Solutions

โดยนักเรียนจะเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมกับ บทความ หนังสือ ที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างให้นักเรียนเกิดทักษะในการอ่านเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาเพื่อเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับสังคมปัจจุบันที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ผลสำเร็จของนักเรียนรุ่นที่ผ่านๆมาเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของโรงเรียนฯ โดยนักเรียนโรงเรียนอัตตาภิวัฒน์สามารถทำคะแนนการสอบวัดระดับ O-Net ได้เป็นที่หนึ่งของจังหวัดมาโดยตลอด นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆอยู่เสมอ ทั้งยังมีความพร้อมในการเรียนต่อในระดับมัธยม โดยนักเรียนมักผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมชื่อดัง และมีผลการเรียนที่น่าชื่นชม

นอกเหนือไปจากความสำเร็จด้านวิชาการแล้ว นักเรียนยังแสดงให้เห็นถึงทักษะการใช้ภาษาในชีวิตจริง โดยเห็นได้จากตัวอย่างนักเรียนที่ได้ไปเรียนและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อนกับโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เช่น การสั่งอาหาร การซื้อสินค้า และการเดินทาง รวมไปถึงการทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น สวนสัตว์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.