สอนอย่างไร...สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า...สอนอะไร

สอนอย่างไร...สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า...สอนอะไร

ขอบเขตหลักสูตรคณิตศาสตร์ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น จำนวนและการดำเนินการ เรขาคณิต ชั่งตวงวัด ข้อมูลและการวิเคราะห์ และโจทย์ปัญหา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ให้ความสำคัญกับวิธีการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือไปจากเนื้อหาในสาระต่างๆ เหล่านี้ การจัดการกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียน เอาใจใส่กับประเด็นต่อไปนี้

  • คำจำกัดความ...เหตุผล...วิธีการ (Know What...Know Why...Know How)
  • สื่อที่เป็นรูปธรรม...รูปภาพ...สัญลักษณ์ (Concrete...Pictorial...Symbols)
  • สถานการณ์ของความเป็นจริง (Real World Situation)
  • แบบจำลอง (Models)
  • ความรู้สึกทางจำนวน (Sense of Number)
  • การเรียนรู้แบบบันไดเวียน (Spiral Learning)
  • แบบฝึกหัดและโจทย์

คำจำกัดความ...เหตุผล...วิธีการ (Know What...Know Why...Know How)

     

การสอนตั้งต้นที่ความหมายของสิ่งที่จะเรียนก่อน แทนที่จะให้นักเรียนจดจำวิธีการ การเรียนแบบนี้ทำให้นักเรียนได้เข้าใจในเรื่องที่จะเรียนอย่างลึกซึ้ง ทำให้การเรียนรู้มีความหมายกับตัวนักเรียนเอง บ่อยครั้งที่นักเรียนจะพัฒนาวิธีการคิดคำนวณได้เองหลังจากที่ได้ทำความเข้าใจในคำจำกัดความ

สื่อที่เป็นรูปธรรม...รูปภาพ...สัญลักษณ์

     

นักเรียนเป็นจำนวนไม่น้อยที่เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก เพราะได้รับการเริ่มต้นสอนด้วยสัญลักษณ์ (ตัวเลข เครื่องหมาย) ซึ่งมีความเป็นนามธรรม เข้าใจได้ยาก ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาสื่อที่จับต้องได้ มีความเป็นรูปธรรม และนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลักสูตรมาตรฐานโลก โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ได้นำเอาวิธีการและแนวทางดังกล่าวนี้มาใช้ โดยได้จัดหาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตั้งต้นจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ทำให้เด็กๆเรียนอย่างเข้าใจ สนุกสนานกับการเรียน และประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และอย่างเต็มศักยภาพทุกคน

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.