กิจกรรมเรียนรู้คือความสุข

นอกจากวิชาแกนหลักที่ทางโรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ได้มุ่งเน้นแล้ว กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นั้นก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพื่อให้การเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสุขสนุกสนาน ทางโรงเรียนได้แบ่งจัดกิจกรรมตามการเสริมสร้างในด้านต่างๆ ดังนี้

 • กิจกรรมเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า
     เป็นการฝึกฝนให้เด็กมีทักษะการพูดและการแสดงออกที่ดี
 • กิจกรรมเรียนรู้ด้วยการคิด
     ช่วยให้เด็กฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
 • กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน
     การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือปฏิบัติ
 • กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
     ความรู้ไม่เคยถูกปิดกัน ในทุกๆ สถานที่คือการเรียนรู้
 • กิจกรรมเรียนรู้ด้วยการอ่าน
     เมื่อได้อ่านเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เด็กเกิดความชำนาญในการอ่าน การสรุปใจความ การวิเคราะห์ ฯลฯ

นักเรียนได้อะไรจากกิจกรรม “เรียนรู้คือความสุข”

นับเป็นโอกาสดีสำหรับเด็กๆ ในยุคนี้ ที่ได้เกิดมาในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ การเข้าถึงแหล่งความรู้ทำได้หลายวิธีและสะดวกอย่างมาก ซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับโลกในยุคเมื่อ 20-30 ปีที่แล้ว ซึ่งดูเหมือนว่าห้องสมุดจะเป็นแหล่งเรียนรู้เพียงแห่งเดียวและห้องสมุดก็มัก จะมีแหล่งข้อมูลอย่างจำกัดเป็นอย่างมาก

แหล่งข้อมูลที่เด็กๆ สามารถเข้าถึงได้ น่าสนใจและเหมาะสมกับวัย แต่ไม่ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรยังมีอยู่มากมาย “เรียนรู้คือความสุข” เป็นกิจกรรมมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมหลายหลากที่น่าสนุก ชวนติดตามและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆ กิจกรรม “เรียนรู้คือความสุข” ได้ให้อะไรมากมายหลายอย่างกับนักเรียนที่โรงเรียนฯ

 • เปิดโลกทัศน์นักเรียนให้กว้างขวาง รู้จักโลกรอบตัวของพวกเขา
 • สร้างความทันสมัยในเรื่องข่าวสารข้อมูล ทำให้นักเรียนได้รับรู้ข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ บุคคล และเหตุการณ์รอบตัวทั้งในแนวกว้างและแนวลึก
 • บูรณาการความรู้ที่เรียนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ สู่กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการยกระดับทักษะการเรียนรู้
 • สร้างเจตคติที่ถูกต้องต่อการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเห็นการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีความสุขกับการได้เรียนรู้ เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาตนเองเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learners)
 • พัฒนาทักษะและตรรกะในการคิดทั้งในเชิงวิเคราะห์เชิงกระบวนการ เชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์(critical and creative thinking)
 • ฝึกให้นักเรียนได้คิดในระดับที่สูงขึ้น (higher orderthinking)
 • พัฒนาทักษะด้านสังคม ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • กระตุ้นให้กล้าแสดงออกซึ่งความคิดและความคิดเห็น กล้าคิด กล้าซักถามในสิ่งที่ตนกระหายใคร่รู้
 • ฯลฯ
Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.