เรียนรู้นอกห้องเรียน

เรียนรู้นอกห้องเรียน (Learn Beyond Classroom)

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนฯ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้จริง และยังเป็นโอกาสที่ครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันนอกโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเที่ยวปิดท้าย จะเป็นการพักแรมเป็นเวลา 1 คืน ในการเดินทางเพื่อเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกครั้ง จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละ 10-15 คน ประกอบกับการเตรียมการล่วงหน้า ทำให้การทำกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกือบไม่ต้องเดินเรียงแถวหรือยืนรอนานซึ่งทำให้เสียบรรยากาศและโอกาสเรียนรู้  คุณครูแต่ละกลุ่มจะมีข้อมูลและมีความพร้อมในการดูแลนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ดังกล่าว

การจัดการเรียนรู้นอกโรงเรียน ของโรงเรียนอัตตาภิวัฒน์จะดำเนินไปอย่างมีระบบและมี 3 ขั้นตอนคือ

นอกเหนือจากเหตุผลของการเตรียมการแล้ว โรงเรียนฯ ได้จัดแหล่งเรียนรู้ในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับธีมของ “เรียนรู้คือความสุข” ทำให้กิจกรรมนี้มีความหมายต่อนักเรียนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างของแหล่งเรียนรู้ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ปี 2551: มหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล (Miracle of the Sea)

 • Underwater World เมืองพัทยา
 • เรือประมงเชิงพาณิชย์ (เรือแม่) ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร
 • โรงงานอาหารทะเลสำเร็จรูป พรานทะเล จังหวัดสมุทรสาคร
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน       จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

ปี 2552: มหัศจรรย์พรรณพฤกษา (Miracle of Plants)

 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนนทบุรี
 • สวนผลไม้ปลอดสารพิษ
 • สวนกล้วยไม้ส่งออก
 • โรงปลูกผักกางมุ็งและผักไร้ดิน
 • โรงงานน้ำผลไม้ Unif จังหวัดสมุทรสาคร
 • อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปี 2553: มหัศจรรย์โลกใบเล็ก (It’s a Small Wonderful World)

 • ความรุ่งเรืองในอดีต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • วัดใหญ่ชัยมงคล
  • วัดไชยวัฒนาราม
  • วัดราชบูรณะ
  • วัดมหาธาตุ
  • วัดพระศรีสรรเพชญ์
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
 • เมืองจำลอง เมืองพัทยา
 • สัมผัสโลกตะวันตก จังหวัดนครราชสีมา
 • Dairyhome
 • ไร่องุ่น PB Valley
 • Palio
 • Panther Creek
 • ไร่ทองสมบูรณ์

ปี 2554: ชีวีปรีดา...ชีวาน่าชื่นชม (It’s a Beautiful Life)

 • I Am Thai
 • วัดพระแก้วฯ และพระบรมมหาราชวัง
 • Museum Siam
 • ทำข้าวกล่อง Bento
 • My Beautiful Life จังหวัดราชบุรี
 • อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
 • โรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่
 • Big C Supermarket
 • ธารบ่อน้ำร้อนบ่อคลึง
 • บ้านหอมเทียน
 • The Scenery Resort & Farm
 • ภูผาผึ้งรีสอร์ท

แหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าอีกลักษณะหนึ่งสำหรับกิจกรรม “เรียนรู้นอกห้องเรียน” โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงการทำงานของแหล่งชุมชนต่างๆ หรือเรียนรู้เกี่ยวกับสถานท่ีสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร เช่น อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีพระกรุณามหาธิคุณจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทยที่ตำบลท่าฉลอมและถูกพัฒนาต่อมาเป็นเทศบาล ศาลเจ้าพันท้ายนรสิงห์  โรงพยาบาลบ้านแพ้วซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่มีชื่อเสียงของประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สมุทรสาคร สำนักงานไปรษณีย์ ศูนย์ 3 วัย ศูนย์เบญจรงค์ พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.