กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

นอกเหนือจากกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังได้มีโอกาสฝึกเขียนฝึกคิด เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านด้วยกิจกรรมท้าทายและน่าสนใจที่หลายหลาก

กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

ทักษะการอ่าน กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
แยกแยะเรื่องเล่า
จากเรื่องเค้าโครงความจริง
 • เขียนไปรษณียบัตร
 • เขียนรายงาน
 • เขียนข้อเท็จจริง
 • เขียนบันทึกประจำวัน
 • ออกบัตรเชิญ
 • เขียนเรื่องสั้น
 • เขียนจดหมาย
 • เขียนเปรียบเทียบ
 • เขียนบันทึกเหตุการณ์
 • ทำโปสเตอร์
 • กรอกผังแผนที่เรื่อง
 • ทำปฏิทิน
ความคิดหลักและรายละเอียด
 • กรอกผังความคิด
 • เขียนคำโฆษณา
 • เขียนจดหมาย
 • ออกแบบ+เขียนบรรยาย
 • เขียนโทรเลข
 • เขียนบรรยายภาพ
 • เขียนสรุป
 • เขียนเว็บไซต์
 • เขียนเล่าประสบการณ์
 • ตั้งชื่อเรื่อง
 • เขียนบรรยายในอัลบั้มภาพ
 • เขียนเหตุผล
 • วาดภาพเพื่อสรุป
 • เขียนคำกล่าว
 • เขียนบทความ
 • ทำโฆษณาทีวี
 • เขียนรายการ
 • เขียนคำปราศัย
 • เขียนสิ่งที่น่าสนใจ
 • เขียนแนวคิด
 • เขียนบันทึกชีวิตประจำวัน
 • แต่ตอนจบของเรื่อง
 • วิจัยหาข้อมูล
 • เขียนรายงานข่าว
 • เขียนรายละเอียด
 • ทำกราฟแท่ง/วงกลม/เส้นตรง
 • ตั้งคำถาม
 • เขียนโปสเตอร์ภาพยนต์
 • เขียนโน๊ต
 • เขียนโบรชัวร์
 • เขียนบันทึก
การจัดลำดับ
 • กรอกผังลำดับเหตุการณ์
 • เขียนความคิดหลัก
 • เขียนรายงาน
 • เขียนสูตรอาหารและวิธีทำ
 • เขียนขั้นตอนการปฏิบัติ
 • กรอก/ทำผังตาราง
 • เขียนบันทึกเหตุการณ์
 • เขียนเรื่องจากจินตนาการ
 • เขียนแผนการทำงาน
 • เขียนพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์
 • เขียนลำดับขั้นตอนการทำอาหาร/การประดิษฐ์
 • เขียนเล่าประสบการณ์
 • เขียนบรรยายแผนที่การเดินทาง
 • ตั้งชื่อเรื่อง
 • เขียนวิธีทำ
 • ทำกราฟแท่ง
 • วางแผน + วาดภาพ
 • เขียนเล่าเรื่อง
 • เขียนรายการ
 • เขียนจดหมาย
 • เขียนคำโฆษณา
 • เขียนแผนที่ตาราง
 • เขียนสรุปเหตุการณ์
 • เขียนคำถามสัมภาษณ์
 • เขียนแนวคิดและทัศนคติ
 • เขียนลำดับเหตุการณ์
 • กรอก/ทำเส้นเวลา
 • เขียนไปรษณียบัตร
 • เขียนคำบรรยายในอัลบั้มภาพ
 • เขียนบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • เขียนบรรยายแผนที่เดินทาง
 • เขียนคำโฆษณา
 • ทำละครสั้น
 • ทำกราฟวงกลม
การเรปรียบเทียบและการแสดงความแตกต่าง
 • กรอกผังตาราง
 • เขียนเปรียบเทียบ
 • เขียนบรรยายประสบการณ์
 • เขียนย่อหน้าแรกของข่าว
 • เขียนอธิบายวิธีการ
 • ทำผังการจัดอันดับ
 • เขียนรายงาน
 • เขียนโปสการ์ด
 • เขียนสรุปการกระทำ
 • ตั้งชื่อเรื่อง
 • เขียนป้ายในพิพิทธภัณฑ์
 • เขียนเล่าจากจินตนาการ
 • เขียนรายละเอียด
 • กรอกผังเปรียบเทียบ
 • เขียนแผนงาน
 • เขียนเรื่องจากจินตนาการ
 • เขียนบรรยาย
 • วาดภาพแสดงการเปรียบเทียบ
 • เขียนกราฟแท่ง
 • เขียนจูงใจ
 • เขียนบันทึกประสบการณ์
 • เขียนรายการ
 • เขียนประกาศ
 • เขียนสรุป
 • ทำแปลนพื้นบ้าน
 • วาดรูป
 • เขียนนิยามและความสำคัญ
 • ตั้งชื่อเรื่อง
 • เขียนจดหมาย
 • เขียนคำกล่าว
บทสรุป
 • เขียนสรุปเรื่อง
 • กรอกผังตาราง
 • เขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์
 • เขียนรายการ
 • เขียนแผนงาน
 • ตอบโทรศัพท์
 • เขียนคำถามสัมภาษณ์
 • เขียนโปสการ์ด
 • เขียนคำปราศัย
 • เขียนสรุปความสำคัญ
 • เขียนคำกล่าวในที่ประชุม
 • เขียนสรุปวิธีการ
 • เขียนเรื่องใหม่
 • ทำโปสเตอร์
 • เขียนเล่าเหตุการณ์
 • เขียนแผนการปฏิบัติ
 • วาดภาพจากจินตนาการ
 • เขียนสรุปรายการ
 • เขียนสรุปบทละคร
 • เขียนคำถามสัมภาษณ์
 • วาดภาพ
 • เขียนคำปราศัย
 • เขียนบทความ
 • เขียนประเด็นสำคัญ
 • เขียนสรุปรายละเอียด
 • ออกแบบ + เขียนรายละเอียด
 • เขียนอัตชีวประวัติตนเอง
 • เขียนบันทึก
 • เขียนจดหมาย
 • กรอกการ์ด
 • เขียนสรุปย่อ
 • เขียนรายงานข่าว
การสรุป/การลงความเห็น
 • เขียนบันทึก
 • ทำกราฟรูปภาพ
 • เขียนเรื่องจากจินตนาการ
 • เขียนโฆษณาภาพยนต์
 • ทำเส้นเวลา
 • เขียนบรรยาย
 • เขียนฉากต้นเรื่อง
 • เขียนบทความข่าว
 • เขียนรายละเอียด
 • เขียนรายการ
 • เขียนอธิบาย
 • เขียนเล่าเรื่อง
 • เขียนคำถามและคำตอบ
 • เขียนสรุป
 • เขียนแผนที่
 • เขียนแผนการทำงาน
 • เขียนจดหมาย
 • เขียนเรื่องลี้ลับ
 • เขียนคำถาม
 • เขียนตอนจบของเรื่อง
 • เขียนเรื่องสั้น
 • ทำกราฟเส้นตรง
 • เขียนบรรยายภาพ
 • เขียนบทละคร
 • กรอกผังตาราง
 • เขียนสรุป
 • วาดรูป
 • เขียนความคิดเห็น
 • เขียนบทความข่าว
 • เขียนคำบรรยายบนกล่องดีวีดี
 • เขียนโบรชัวร์
บทสรุป
 • เขียนสรุปเรื่อง
 • กรอกผังตาราง
 • เขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์
 • เขียนรายการ
 • เขียนแผนงาน
 • ตอบโทรศัพท์
 • เขียนคำถามสัมภาษณ์
 • เขียนโปสการ์ด
 • เขียนคำปราศัย
 • เขียนสรุปความสำคัญ
 • เขียนคำกล่าวในที่ประชุม
 • เขียนสรุปวิธีการ
 • เขียนเรื่องใหม่
 • ทำโปสเตอร์
 • เขียนเล่าเหตุการณ์
 • เขียนแผนการปฏิบัติ
 • วาดภาพจากจินตนาการ
 • เขียนสรุปรายการ
 • เขียนสรุปบทละคร
 • เขียนคำถามสัมภาษณ์
 • วาดภาพ
 • เขียนคำปราศัย
 • เขียนบทความ
 • เขียนประเด็นสำคัญ
 • เขียนสรุปรายละเอียด
 • ออกแบบ + เขียนรายละเอียด
 • เขียนอัตชีวประวัติตนเอง
 • เขียนบันทึก
 • เขียนจดหมาย
 • กรอกการ์ด
 • เขียนสรุปย่อ
 • เขียนรายงานข่าว
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
 • กรอกผังตาราง
 • เขียนความคิดเห็น
 • วาดภาพ
 • เขียนคำปราศัย
 • เขียนข้อความใต้ภาพ
 • เขียนบทความจากการสัมภาษณ์
 • แสดงตลก
 • เขียนสรุปย่อ
 • เขียนคำโฆษณา
 • เขียนบันทึก
 • เขียนแผนงาน
 • เขียนอัตชีวประวัติ
 • เขียนบันทึก
 • เขียนบทละคร
 • วาดการ์ตูน
 • เขียนรายการ
 • เขียนบทความ
 • เขียนอธิบาย
 • เขียนเล่าเรื่อง
 • เขียนคำกล่าวสุนทรพจน์
 • เขียนจดหมาย
 • เขียนบทวิจารณ์
 • เขียนข้อเท็จจริง
 • เขียนเมนูอาหาร
 • เขียนเรื่องจากจินตนาการ
 • เขียนอธิบาย
 • เขียนบรรยาย
 • เขียนคำแนะนำ
 • ทำการ์ดบอกคะแนน
บทสรุป
 • เขียนสรุปเรื่อง
 • กรอกผังตาราง
 • เขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์
 • เขียนรายการ
 • เขียนแผนงาน
 • ตอบโทรศัพท์
 • เขียนคำถามสัมภาษณ์
 • เขียนโปสการ์ด
 • เขียนคำปราศัย
 • เขียนสรุปความสำคัญ
 • เขียนคำกล่าวในที่ประชุม
 • เขียนสรุปวิธีการ
 • เขียนเรื่องใหม่
 • ทำโปสเตอร์
 • เขียนเล่าเหตุการณ์
 • เขียนแผนการปฏิบัติ
 • วาดภาพจากจินตนาการ
 • เขียนสรุปรายการ
 • เขียนสรุปบทละคร
 • เขียนคำถามสัมภาษณ์
 • วาดภาพ
 • เขียนคำปราศัย
 • เขียนบทความ
 • เขียนประเด็นสำคัญ
 • เขียนสรุปรายละเอียด
 • ออกแบบ + เขียนรายละเอียด
 • เขียนอัตชีวประวัติตนเอง
 • เขียนบันทึก
 • เขียนจดหมาย
 • กรอกการ์ด
 • เขียนสรุปย่อ
 • เขียนรายงานข่าว
มูลเหตุและผลลัพธ์
 • กรอกผังตาราง
 • เขียนแสดงความคิดเห็น
 • เขียนหัวข้อโปสเตอร์ภาพยนต์
 • เขียนอธิบาย
 • เขียนรายงานสภาพอากาศ
 • เขียนอีเมล์
 • เขียนผังเรื่องภาพยนต์
 • วาดภาพ
 • เขียนแผนงาน
 • เขียนบทสรุป
 • เขียนบันทึก
 • เขียนคำบรรยายด้านหลังหนังสือ
 • เขียนบรรยาย
 • เขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์
 • เขียนรายการ
 • เขียนแผนผังความคิด
 • เขียนข่าว
 • เขียนแผนที่
 • เขียนเล่าเรื่อง
 • เขียนเส้นเวลา
 • ตั้งชื่อเรื่อง
 • เขียนปัญหาและผลลัพธ์
 • เขียนจดหมาย
 • เขียนแผ่นพับ
 • ทำกราฟวงกลม
 • เขียนหัวข่าว
 • ทำเกมกระดาน
บทสรุป
 • เขียนสรุปเรื่อง
 • กรอกผังตาราง
 • เขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์
 • เขียนรายการ
 • เขียนแผนงาน
 • ตอบโทรศัพท์
 • เขียนคำถามสัมภาษณ์
 • เขียนโปสการ์ด
 • เขียนคำปราศัย
 • เขียนสรุปความสำคัญ
 • เขียนคำกล่าวในที่ประชุม
 • เขียนสรุปวิธีการ
 • เขียนเรื่องใหม่
 • ทำโปสเตอร์
 • เขียนเล่าเหตุการณ์
 • เขียนแผนการปฏิบัติ
 • วาดภาพจากจินตนาการ
 • เขียนสรุปรายการ
 • เขียนสรุปบทละคร
 • เขียนคำถามสัมภาษณ์
 • วาดภาพ
 • เขียนคำปราศัย
 • เขียนบทความ
 • เขียนประเด็นสำคัญ
 • เขียนสรุปรายละเอียด
 • ออกแบบ + เขียนรายละเอียด
 • เขียนอัตชีวประวัติตนเอง
 • เขียนบันทึก
 • เขียนจดหมาย
 • กรอกการ์ด
 • เขียนสรุปย่อ
 • เขียนรายงานข่าว
ปัญหาและคำตอบ
 • กรอกผังตาราง
 • วาดรูป
 • เขียนขั้นตอนการทำงาน
 • เขียนรายงาน
 • ทำโปสเตอร์
 • เขียนอีเมล์
 • ออกแบบร่างรูป
 • เขียนจดหมาย
 • เขียนเรื่องย่อภาพยนต์
 • ตั้งชื่อ
 • เขียนรายการ
 • เขียนอธิบาย
 • ทำกราฟแท่ง
 • ทำแผนที่
 • เขียนโฆษณาทีวี
 • เขียนปัญหาและคำตอบ
 • เขียนบทความ
 • เขียนบทความหนังสือพิมพ์
 • เขียนเรื่องเล่าจากจินตนาการ
 • เขียนโปสการ์ด
 • เขียนบรรยาย
 • เขียนแผนงาน
 • เขียนรายการปฏิบัติงาน
 • เขียนสรุปย่อ
 • เขียนแผนผังความคิด
 • เขียนโฆษณา
 • เขียนบันทึกประจำวัน
 • เขียนบันทึกเหตุการณ์
 • เขียนคำบรรยายใต้รูปวาด
Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.