เรียนรู้ด้วยการคิด

แม้ว่าในห้องเรียน นักเรียนจะได้รับการพัฒนาการคิดอยู่ตลอดเวลา แต่ก็เป็นการดำเนินการที่ผสมผสานไปกับเนื้อหาในกรอบของหลักสูตรโรงเรียนฯ โรงเรียนฯจึงได้พัฒนากิจกรรมเรียนรู้ด้วยการคิดขึ้นโดยใช้เวลาโฮมรูมวันละประมาณ30 นาทีหลังกิจกรรมเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมปลายเปิดเพื่อพัฒนากระบวนการคิดในด้านต่างๆ ทั้งที่อยู่ในและนอกเหนือหลักสูตร โดยจัดแบ่งหัวข้อตามวันดังนี้

  • วันจันทร์ .........เรียนรู้รอบทิศ
  • วันอังคาร........ภาษาอังกฤษแสนสุข
  • วันพุธ..............สนุกคิดคณิตศาสตร์
  • วันพฤหัสบดี .....ฉลาดพหุปัญญา
  • วันศุกร์ .............หรรษาภาษาไทย

ในช่วงเวลาดังกล่าวนักเรียนจะได้มี โอกาสทำใบงานที่ท่าทายความคิดในด้านต่างๆ ร่วมกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เรียนรู้รอบทิศ

ภาษาอังกฤษแสนสุข

สนุกคิดคณิตศาสตร์

ฉลาดพหุปัญญา

หรรษาภาษาไทย

 

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.