ภาษาไทย

ภาษาไทย

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ จัดการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญของภาษาในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ และประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ อย่างมีสุนทรียภาพ การเรียนรู้ด้านภาษาไทยของโรงเรียนจึงให้น้ำหนักและความสำคัญในส่วนของการอ่านและการพัฒนากระบวนการคิดที่เป็นระบบให้กับนักเรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโรงเรียนอัตตาภิวัฒน์

1. ความครบถ้วนของเนื้อหา

โรงเรียนได้ออกแบบจัดทำหลักสูตรภาษาไทยเป็นของตนเอง โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นพื้นฐาน มีการนำเอาเอกสารตำราเรียน ภาษาพาที และ วรรณคดีลำนำ ตามข้อกำหนดของกระทรวงฯมาให้นักเรียนได้ใช้เรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อความครบถ้วนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและการพัฒนาความสามารถด้าน คำศัพท์ ให้แก่นักเรียน

การสะสมคำศัพท์

ในส่วนของ คำศัพท์ โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนใช้ แบบฝึกทักษะการเขียนและการสะกดคำ ของศูนย์ส่งเสริมวิชาการ เนื่องจากพิจารณาแล้วพบว่า มีการรวบรวมคำศัพท์จากหนังสือ ภาษาพาที และ วรรณคดีลำนำ ซึ่งเป็นหนังสือเรียนภาษาไทยที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไว้เป็นจำนวนมาก และยังมีแบบฝึกหัดที่เหมาะสมสำหรับการฝึกเขียนคำอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ โรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวพื้นฐานจากหนังสือเรียนภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำของกระทรวงศึกษาธิการด้วยเช่นเดียวกัน

หลักและการใช้ภาษา

โรงเรียนมีแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนด้านหลักภาษาโดยตรง รวมทั้งแบบฝึกหัดการใช้ภาษา และ แบบฝึกการเขียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้นเองจากหลักสูตรของโรงเรียนผนวกกับการวิจัยค้นคว้ารวบรวมจากหนังสือทุกสำนักพิมพ์ที่มีขายอยู่ในร้านหนังสือในปัจจุบัน จึงมั่นใจได้ว่า เนื้อหาหลักและการใช้ภาษาของโรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ไม่เพียงแต่จะสอดคล้องกับหลักสูตรภาคบังคับของกระทรวงฯ แต่ยังมีความครอบคลุมในเนื้อหา (แนวกว้าง) ที่มากกว่าและลึกซึ้งในรายละเอียด (แนวลึก) มากกว่า

วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

โรงเรียนตระหนักดีถึงคุณค่าและอรรถรสทางสุนทรียภาพที่นักเรียนควรจะได้รับจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไทยในแต่ละชั้นปีนักเรียนไม่ควรถูกจำกัดประสบการณ์การเรียนรู้อยู่แต่เพียงวรรณกรรมหรือวรรณคดีไทยเพียงเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ควรที่จะได้มีโอกาสรับรู้และสัมผัสคุณค่าในส่วนนี้อย่างกว้างขวาง โรงเรียนจึงได้จัดทำหนังสือ “กานท์กวี” เพื่อรวบรวมบทกวีและคำประพันธ์ตามบทบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนบทร้อยกรองที่มีคุณค่าทางวรรณกรรมซึ่งมีความงดงามทางภาษาและฉันทลักษณ์ มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและฝึกท่อง เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุนทรียภาพทางภาษา และเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและวรรณคดีไทยไปพร้อมๆกัน

 

การใช้ห้องสมุด

โรงเรียนได้จัดกิจกรรม หนอนน้อยนักอ่าน โดยความร่วมมือกับ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน (The Pizza Company Book Club) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเห็นคุณค่าของหนังสือ และมีกิจกรรมฝึกให้นักเรียนเขียนบันทึกจากการอ่าน โดยมีพิซซ่าแจกฟรีและเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังให้แก่นักเรียนที่สามารถอ่านหนังสือได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนในการจัดหาหนังสือใหม่ๆที่มีคุณค่าน่าอ่านและเหมาะสำหรับนักเรียนจำนวนหลายพันเล่มจัดไว้ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดอย่างต่อเนื่องทุกปี

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.